Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

Dzessik
5598 b1a7 390
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
Dzessik
Dzessik
2998 9105 390

the-night-picture-collector:

Alain Delon, alone among others, 1962

Dzessik
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
Dzessik
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie.
— Katarzyna Nosowska
Dzessik
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
3440 52da 390
Reposted fromemmalead emmalead vialubisztosuko lubisztosuko
5572 fc3b

tastefullyoffensive:

The hunter becomes the prey. [full video]

Dzessik
Dzessik
6484 18be 390
Reposted fromtfu tfu vialubisztosuko lubisztosuko
Miałeś już w życiu taki moment, w którym sam nie wiedziałeś co czujesz? Gdy kogoś Ci brakowało, ale wszystkich od siebie odrzucałeś?
— (via 27–grudnia)
Dzessik
Reposted from1911 1911 vialubisztosuko lubisztosuko
9214 6d3f 390
Reposted fromRanveld Ranveld vialubisztosuko lubisztosuko
Dzessik
4905 cc63 390
Reposted fromqb qb vialubisztosuko lubisztosuko
Dzessik
4055 4407 390
Reposted fromMatalisman Matalisman vialubisztosuko lubisztosuko
Dzessik
Dzessik
8942 b3e7 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialubisztosuko lubisztosuko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl